Vocational training program - Chương trình đào tạo nghề

Creative Consulting Company co-operates with Education and Business Management Institute to carry out cookery classes, Hospitality Management, housekeeping, Front Office, Business Administration, and other short courses under Australian standards. Our cookery and hospitality management courses are organized under the supervision of Culinary Solutions Australia by skill assessment for Australian Qualifications. Materials and student books are published, edited, and taught by teachers with years of hospitality management experience. Graduation students from the vocational training program will have great opportunities to join internships in Vietnam, Australia, America, and Ireland with high income or work and migrate to Australia, America, Canada, UK, and Ireland after completion of the internship program.

 

Công ty Tư Vấn Creative phối hợp với Viện Quản Trị Kinh Doanh và Giáo Dục  (EBM - Creative) triển khai các lớp đào tạo nghề bếp, Quản lý nhà hàng khách sạn, phục vụ buồng, lễ tân, Quản trị kinh doanh và các chứng chỉ ngắn hạn khác theo tiêu chuẩn của Úc. Các chương trình đào tạo bếp và Quản lý nhà hàng của chúng tôi được thực hiện bởi sự giám sát của Trường Culinary Solutions Australia thông qua chương trình thẩm định tay nghề nhận bằng cấp của Úc. Tài liệu và giáo trình được biên soạn và giảng dạy bởi các giảng viên đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề sẽ có thể tham gia các chương trình thực tập sinh tại Việt Nam, Úc, Mỹ, Ireland với mức thu nhập cao hoặc cơ hội lao động, định cư tại Úc, Mỹ, Canada, U.K, Ireland sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh. 

 

COMMERCIAL/ASIAN COOKERY

The program train students skills to cook commercial and Asian dishes according to international hotel and restaurant standards. Each candidates will have a separate food portion for practice. During courses or after courses completed, students are referred to high standard international hotel for internship, such as: Sofitel, Park Hyatt, Pullman, Aristo, etc. After this period, candidates who have good English can register to participate in internship program in Australia, America, Ireland with high income received.

Please contact us to have information detail of tuition fee and time table.

 

Chương trình đào tạo học viên các kỹ năng thực hiện các món ăn Âu/ Á theo tiêu chuẩn khách sạn, nhà hàng quốc tế. Mỗi học viên sẽ được học thực hành một phần thực phẩm riêng. Trong và sau khóa học, học viên sẽ được giới thiệu để đi thực tập tại khách sạn đẳng cấp quốc tế như Sofitel, Park Hyatt, Pullman, Aristo, ... Sau khoảng thời gian này, các bạn có khả năng tiếng Anh tốt, có thể đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh tại Úc, Mỹ, Ireland với mức thu nhập cao.

 

Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết về học phí và thời khóa biểu

PATRY COOKERY

Our teachers who are chefs of 5 star hotels will assist you to improve skills in material preparation, food processing and decoration for kinds of Western pastries  (bakers, cold pastries) which are served in 5 star hotels. The frequent practice and internship after course completion help students to perform skills competently  according to international standards.

Please contact us to have information detail of tuition fee and time table.

 

Giáo viên của chúng tôi là các bếp trưởng khách sạn 5 sao sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện kỹ năng chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và trang trí các loại bánh Âu (các dòng bánh nướng, bánh lạnh) đang được phục vụ trong các khách sạn 5 sao. Việc thực hành thường xuyên và được đi thực tập sau khóa học sẽ giúp học viên thực hiện thành thạo các kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Vui lòng liên hệ để có thông tin chi tiết về học phí và thời gian biểu

RESTAURANT/HOTEL MANAGEMENT - QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Hospitality Management training program is aim to improve knowledge for clients who have worked in the industry but are not trained skills according to international standards. Our materials and books from Australian schools will help you to complete skills and update knowledge in international hospitality management. 

 

Chương trình đào tạo Quản trị Nhà Hàng, khách sạn nhằm bổ sung kiến thực cho các bạn đã đi làm nghề nhưng chưa được đào tạo các kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tài liệu và giáo trình từ các trường tại Úc của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện các kỹ năng và cập nhật kiến thức về Quản lý nhà hàng khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Please contact us to have information detail of tuition fee and time table.

Your form message has been successfully sent.
You have entered the following data:

Please contact us:

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

Please be aware that the contents of this form are not encrypted
Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd., 2B Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam - 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us