CLIENTS TELL ABOUT US - Các khách hàng nói về chúng tôi

"I studied Hospitality Management course of Creative Consulting and Education. The company has arranged visa application for me after the course completion. I received the training visa for internship in Sydney, Australia in February 2018. Thanks for Creative that give me the valuable opportunity"

Nguyen Ngoc Tuyen - 25 years old.

 

"Tôi đã học tại chương trình Quản lý nhà hàng khách sạn tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo Dục Creative. Công ty đã sắp xếp hồ sơ xin visa cho tôi sau khi hoàn thành khóa học. Tôi đã nhận được visa đi thực tập sinh tại Sydney, Úc tháng 2/2018. Cảm ơn Creative đã cho tôi cơ hội quý giá này"
Nguyễn Ngọc Tuyền - 25 tuổi

"I have just completed one year internship in Australia. Creative Consulting and Educfation accompanied with me during one year. Thanks for Creative help"

Dinh Viet Huy
 

Tôi mới hoàn thành chương trình internship một năm tại Úc. Công TNHH Tư Vấn và Giáo Dục đã đồng hành cùng với tôi trong suốt 1 năm. Cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty Creative"

Đinh Viết Huy

Print Print | Sitemap
Creative Consulting and Education Company Ltd. 299 Victoria Street, Abbotsford 3067 Melbourne, Australia Tel.: +61 390426532 - E-mail: sangtao@sangtao.us